و من شر حاسد اذا حسد

دلیل استفاده از واژه معوذتین این است که این سورهها با استعاذه به معنی پناه بردن شروع میشود. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

2022-12-05
    اسم بحرف و
  1. *لو كان شيئ سابق القدر
  2. و من شر حاسد اذا حسد
  3. تطبیق من الحیاة